Algemene voorwaarden

Versie februari 2014, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 57432996

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: FB Adrem: de vennootschap onder firma FB Adrem pensioenadvies, gevestigd te Holten; Opdrachtgever: een ieder, die in eigen naam of voor en namens een derde dan wel vertegenwoordigd door een derde, met FB Adrem op enigerlei contact heeft in het kader van of met het oog op een overeenkomst met FB Adrem. Algemene Voorwaarden FB Adrem: de onderhavige voorwaarden.

2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die met FB Adrem tot stand komen. Alle door derden te gebruiken voorwaarden, die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen van toepassing, indien en voor zover de toepasselijkheid van eerstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk door FB Adrem zijn bevestigd.

3. Overeenkomst
Een overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van de opdracht door FB Adrem. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden FB Adrem slechts na diens bevestiging. FB Adrem behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

4. Uitvoering
FB Adrem zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren. Alle door FB Adrem genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Nimmer zijn dit fatale termijnen. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal FB Adrem opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. FB Adrem zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed. Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken, zal FB Adrem opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

5. Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

6. Medewerking door opdrachtgever
Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. De opdrachtgever garandeert de juistheid en compleetheid van de gegevens. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van FB Adrem staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van FB Adrem in rekening worden gebracht.

7. Honorarium en betaling
Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden. Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele honorarium van de door FB Adrem ingeschakelde derden. Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de wettelijk verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, te verhogen met de hierop verschuldigde omzetbelasting (BTW). Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is hij ook aansprakelijk voor de gerechtelijke kosten van incasso. FB Adrem zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het voorgaande is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan FB Adrem ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan FB Adrem de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8. Niet toerekenbare tekortkoming
FB Adrem is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voorFB Adrem redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FBAdrem ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaandeomstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingenniet voor diens risico komen. FB Adrem is gerechtigd betaling te vorderen van hethonorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niettoerekenbare tekort-koming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben.

9. Inschakeling derden
Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomstkunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzijsprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform dedoor die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakelingvan derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

10. Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Bijtussentijdse opzegging door de opdrachtgever, heeft FB Adrem recht op compensatievanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies,tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aanFB Adrem zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden totbetaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopigeresultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook ondervoorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
FB Adrem is niet aansprakelijk voor alle door opdrachtgever of derde(n) geledendirecte of indirecte of gevolgschade die verband houdt met een tekort-komingdoor FB Adrem dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitoefening van deopdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Indien FB Adrem uit hoofdevan het vorige lid aansprakelijk kan worden gehouden is de totale aansprakelijkheidvan FB Adrem voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waaropeen eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzijop grond van onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedraggelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen: € 500.000,00 of eenbedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) het totaal bedongen honorarium voorhet door FB Adrem verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen wordengeacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximaleaansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaalhet totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezenover een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment vantoerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen. Tot vergoedingvan schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 4 is FB Adremin geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedragvan het honorarium. FB Adrem staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheidvan inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst totstand komt. FB Adrem is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgeverin zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste,gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt. Uitgeslotenis elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uitfouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancierbedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kanworden verhaald. Opdrachtgever zal FB Adrem vrijwaren in geval van aansprakenvan derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van FB Adrem of door FB Adremingeschakelde derden nimmer aanspreken.

12. Verval van recht
Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het adviesvervalt ieder recht van opdrachtgever jegens FB Adrem terzake schade ontstaandoor eventuele tekortkomingen en/of fouten van FB Adrem bij de uitvoering van deovereenkomst.

13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen FB Adrem en opdrachtgever is Nederlands Rechtvan toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegdeRechter te Almelo (het arrondissement waar FB Adrem in Nederland gevestigd is),ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. FB Adrem heeft echterhet recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechtendoor de buitenlandse bevoegde Rechter.

14 Wijziging en aanvulling algemene voorwaarden
Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijenbij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezendingdaarvan.

15. Nietigheid
Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laatdit de geldigheid van het overige deel van deze algemene voorwaarden onverlet.In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomenhetgeen de bedoeling van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk weergeeft.